Disclaimer

Door deze internetsite (helloschiermonnikoog.eu) te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je zich akkoord met deze Disclaimer. We verzoeken je deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.


Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel we proberen juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekken we expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Deze website bevat een algemene internetsite over Schiermonnikoog en aanverwante producten en diensten. Wij beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staan er niet voor in dat informatie op of via deze website ook geschikt of beschikbaar is in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

We garanderen niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer wij hyperlinks naar internetsites van derden aanbieden, betekent dit niet dat we de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s (met uitzondering van embedded foto’s), beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de uitgever van HelloSchiermonnikoog (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).Helloschiermonnikoog.eu, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aanHelloSchiermonnikoog zendt, is niet gegarandeerd. We reden je af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Als je ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te zenden, aanvaar je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.


Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel de uitgever vanHelloschiermonnikoog.eu de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden rond Schiermonnikoog en/of aanverwante producten en diensten.

Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico.

Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kunnen we niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren of dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

HelloSchiermonnikoog sluit alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en/of enige service zoals omschreven of gepromoot op deze website, inclusief de garantie dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden.


Beperking van aansprakelijkheid

Helloschiermonnikoog.eu en haar uitgevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengst of winst, bedrijfsschade, of schade die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de service.


Nietigheid

Als enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.


Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer of de internetsite discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.


Aanpassingen

HelloSchiermonnikoog behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde aan te passen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We verzoeken je om periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is aangepast.